O szkole

Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Szkoły

 

 

Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju

Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie

na lata 2014-2019


 

 

Obraz szkoły

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1993 roku jako Szkoła Podstawowa nr 4, następnie przekształcona została w Zespół Szkół nr 4, a dzisiaj nosi nazwę  Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie. Na kartach kroniki można znaleźć wiele zapisów dokonań dydaktycznych, artystycznych i sportowych o istotnym znaczeniu dla szkoły. Świadectwem ugruntowanej w środowisku jej pozycji są przyznane certyfikaty: Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, Szkoły z Klasą, Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, Szkoły Energicznie Chroniącej Środowisko, Szkoły Odkrywców Talentów oraz Innow@cyjnej Szkoły. Ponadto szkoła została  laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Promocja wartości fair-play w sporcie i wychowaniu młodzieży”,  otrzymała tytuł „Szkoły Otwartych Serc”, a jej sztandar został odznaczony Honorową Odznaką Sybiraka i Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Rozbudzanie aktywności poznawczej i podejmowanie twórczych działań, do których przywiązujemy dużą wagę, skutkują nie tylko wysokimi wynikami w nauce, ale i licznymi osiągnięciami uczniów, co sprawia wiele satysfakcji zarówno uczniom, jak i ich nauczycielom. Największe sukcesy to liczne – ze wszystkich przedmiotów, tak humanistycznych, jak i matematyczno-przyrodniczych, a także artystyczne –  rokroczne tytuły laureatów i finalistów wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów jak: „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, Dolnośląska Liga Naukowa (m.in. Złoty Medal – I miejsce drużynowo i indywidualnie w Lidze Humanistycznej), Dolnośląskie Mecze Matematyczne, Ogólnopolski Konkurs „Matematyka bez granic”, Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna, Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyzny, Ogólnopolski Konkurs „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”, Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd”, Ogólnopolski Konkurs Literacki „Rodzina sercem cywilizacji”, I Dolnośląski Festiwal Teatrów Szkolnych (Grand Prix), Dolnośląski Konkurs Recytatorski, Dolnośląski Konkurs Recytatorski „Pegazik”, Dolnośląski Turniej Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej.

Tworzymy atmosferę przyjazną uczniowi, dbamy, by szkoła była przede wszystkim bezpieczna, przestrzegamy zasad jej demokratycznego funkcjonowania. Przygotowujemy młodzież do życia w nowoczesnym świecie i dlatego społeczność uczniowska współdecyduje o sprawach swojego gimnazjum. Za priorytet uznajemy wychowanie młodzieży do samodzielnego i świadomego kierowania własnym postępowaniem, do autodyscypliny. Decydująca rola w tym procesie przypada samorządowi uczniowskiemu, który reprezentuje społeczność uczniowską wobec organu prowadzącego, rady pedagogicznej i przedstawicieli rodziców. Organizowane w szkole wybory oraz przedstawianie kandydatów wychowują gimnazjalistów w duchu demokracji, zachęcają do działalności społecznej. Uczniowie kilkakrotnie wzięli udział w obradach Parlamentu Dzieci i Młodzieży w Warszawie jako laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Mandat Posła. Aktywnie uczestniczyli w konsultacjach związanych z opracowaniem najważniejszych dokumentów szkoły oraz zajmowali stanowisko w sprawach poruszanych na forum Młodzieżowej Rady Miasta. Formułowane przez nich odezwy – m.in. „Nie! Agresji i przemocy” oraz „Polacy nie gęsi, iż swój język mają” – dotyczyły palących problemów polskiej młodzieży: narastającej fali przemocy oraz kultury języka polskiego. Dla swych cennych, z punktu widzenia interesu społecznego, inicjatyw zdobyli poparcie autorytetów nie tylko samorządowych, ale także naukowych i politycznych.

Nasi uczniowie byli organizatorami wielu debat, np. „Tolerancja”, „Tendencje współczesnego języka polskiego”, „Przestępstwo czy zabawa”, „Solidarność – brzemię współczesnego człowieka”, z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, posłów parlamentu polskiego i europejskiego oraz zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji. Zrealizowali projekty edukacyjne „Demokracja w szkole”, „Manifest kulturalny” i włączyli się w realizację programów wychowawczych rozwijających i umacniających identyfikację młodzieży z celami i zadaniami nowoczesnej szkoły. Ciekawą inicjatywą nauczycieli wychowania fizycznego i samorządu uczniowskiego jest cykliczny projekt „Taneczne przerwy”, dzięki któremu młodzież rozładowuje agresję, napięcie, stres, integruje się, ciekawie spędzając przerwy.

Rozwijaniem wrażliwości społecznej i podejmowaniem wielu działań charytatywnych zajmuje się istniejący od 1999 roku wolontariat, którego idee szeroko propagowane wśród uczniów zachęcają do działań prospołecznych. Ich wyrazem są realizowane zadania i udział w akcjach: „Adopcja serca” – finansowe wsparcie dziecka w Afryce, działania na rzecz hospicjum, włączenie się w stworzenie kaplicy szpitalnej, zbiórka funduszy na artykuły szkolne dla potrzebujących, przygotowywanie paczek dla wychowanków domów dziecka, współpraca z ośrodkiem dla dzieci niewidomych we Wrocławiu i wiele innych. Ponadto szkoła współpracuje i opiekuje się członkami  Związku Sybiraków, Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz weteranów Wojska Polskiego. Szkoła jest współorganizatorem miejskich obchodów Dnia Sybiraka, Święta Niepodległości i „Wydarzeń lubińskich 1982”. Należy również do Rodziny Szkół Jana Pawła II i aktywnie wspiera dolnośląską akcję pn. „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

Od 1994 r. przy szkole działa Dziecięcy Zespół Piosenki i Tańca „Gwarkowie” (liczący około 150 członków w wieku od 3 do 18 lat), który rokrocznie odnosi duże sukcesy w kraju i w Europie. Stwarza on dzieciom i młodzieży możliwość rozwijania artystycznych zdolności. Dzięki jego występom szkolne i miejskie uroczystości zyskują na atrakcyjności i pozostawiają niezapomniane wrażenia.

W szkole zorganizowano też klasy sportowe piłki ręcznej i pływania, działały również kluby sportowe: „Sparta Lubin” – sekcja piłki ręcznej oraz UKS „Czwórka” – sekcja piłki siatkowej. O wysokim poziomie szkolenia wychowanków świadczą powołania do kadry makroregionu  i reprezentacji Polski Piłki Ręcznej Młodziczek, Młodzików i Juniorów, a także liczne osiągnięcia, m.in.: I miejsce chłopców i dziewcząt w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Piłce Ręcznej, I miejsce chłopców i dziewcząt w Mistrzostwach Makroregionu Dolnośląskiego Szkół Podstawowych w Piłce Ręcznej, III miejsce chłopców w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Pływaniu Drużynowym.

W ciągu minionych lat  zmienił się wizerunek szkoły, ale cel pozostał ten sam: Wychowanie do samodzielności, odpowiedzialności za własne wybory, aktywnego udziału w życiu społecznym. Zmienia się podejście do nauczania i uczenia się – by podnieść poziom wykształcenia, podejmujemy działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Do szkoły wkroczyły nowe technologie, innowacyjne techniki i metody nauczania. W codziennej pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej wykorzystywana jest już platforma edukacyjna. Zdajemy sobie sprawę, że idea cyfrowego świata stawia przed współczesną szkołą wyzwania, którym należy sprostać.

Idziemy z duchem czasu, jednak pamiętamy, by w morzu nowoczesności nie utopić wartości humanistycznych, prawdziwego człowieczeństwa. Dbamy zatem o wszechstronny rozwój naszej młodzieży – w szacunku do tego, co minęło.

Czerwiec 2014 rok

Anna Słowikowska

 

GIMNAZJUM  NR 4 IM. JANA PAWŁAII W LUBINIE

TO SZKOŁA, KTÓRA:

 • dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki w nauce,
 • uczy twórczego i krytycznego myślenia,
 • ocenia uczniów sprawiedliwie, według wspólnie ustalonych zasad,
 • rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy oraz działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego,
 • tworzy atmosferę wzajemnego szacunku,
 • uczy i przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie.

   

Naczelny cel wychowania:

Kreowanie postaw etyczno - moralnych,

wychowanie do samodzielności,

odpowiedzialność za własne wybory,

aktywny udział w życiu społecznym.

 

 

MISJA GIMNAZJUM  NR 4 W LUBINIE

Działamy po to aby:

NASI UCZNIOWIE:

 • umieli rozwijać własne zainteresowania przez samokształcenie, korzystanie z bibliotek, z Internetu i innych źródeł informacji,
 • potrafili praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności,
 • umieli samodzielnie i twórczo myśleć, wyrażać własne opinie i odczucia oraz  dokonywać samooceny,
 • mieli świadomość posiadanej wiedzy, umiejętności i własnych predyspozycji,
 • potrafili prawidłowo komunikować się, wyrażać własne stanowisko szanując poglądy i dążenia innych ludzi,
 • przejawiali gotowość do pomagania innym, szacunek dla drugiego człowieka oraz umacniali w sobie poczucie własnej godności,
 • kierowali się w codziennym życiu zasadami etyczno-moralnymi,
 • wzmacniali uczucia patriotyczne poprzez szacunek do tradycji i własnego języka,
 • posiadali światopogląd oparty na tradycji humanistycznej,
 • wykształcili w sobie szacunek dla osiągnięć własnego narodu, jego wkładu w rozwój Europy,
 • świadomie i aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym i społecznym miasta i regionu,
 • efektywnie posługiwali się technologią informacyjną,
 • posiadali praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym na odpowiednim poziomie edukacyjnym.

 

NASI RODZICE:

 • czuli się współodpowiedzialni za działania podejmowane przez szkołę,
 • mieli świadomość współuczestniczenia w kształtowaniu osobowości dziecka,
 • otrzymywali pełną informację o postępach w nauce, zachowaniu swoich dzieci i osiągnięciach szkoły,
 • byli zadowoleni z efektów pracy szkoły.

 

NASI NAUCZYCIELE:

 • realizowali zasady edukacji ku przyszłości i jakości życia,
 • promowali pozytywne wzorce zachowań i wzmacniali prawidłowe relacje interpersonalne,
 • ściśle współpracowali ze sobą i byli usatysfakcjonowani z wyników swej pracy z uczniami,
 • podnosili swoje kwalifikacje i uzyskiwali kolejne stopnie awansu zawodowego,
 • byli usatysfakcjonowani z wyników swojej pracy i współdziałania z uczniami.

 

NASZA SZKOŁA:

 • była miejscem wzajemnego szacunku, zaufania i bezpieczeństwa,
 • zapewniała wszechstronny rozwój osobowy,
 • była dobrze postrzegana w środowisku i cieszyła się zainteresowaniem uczniów i rodziców,
 • rozwijała społecznie, uczyła wrażliwości i pracy na rzecz innych ludzi,
 • propagowała postawy solidarności społecznej i przygotowywała do życia w zjednoczonej Europie,
 • kształtowała pozytywny stosunek do zabawy, pracy i wypoczynku.

 

WIZJA GIMNAZJUM  NR 4 W LUBINIE

Uczeń naszej szkoły:

 1. Jest człowiekiem świadomym i odpowiedzialnym, który potrafi zaplanować własną przyszłość.
 2. Potrafi dokonywać właściwych wyborów życiowych, kierując się ponadczasowymi wartościami moralno – etycznymi.
 3. Potrafi zaistnieć w warunkach nowej rzeczywistości – w Europie i świecie XXI wieku.
 4. Zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające samorealizację i dalsze kształcenie.
 5. Umiejętnie posługuje się technologią informacyjną ułatwiającą korzystanie z różnych źródeł wiedzy.
 6. Jest otwarty na innych i potrafi współdziałać w rozwiązywaniu problemów.
 7. Umie zaprezentować własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi.
 8. Interesuje się rozwojem kraju, jest przygotowany do życia w demokratycznym państwie.
 9. Ma poczucie tożsamości narodowej, zna historię swego kraju i pielęgnuje rodzime tradycje.CELE GŁÓWNE
(służące dochodzeniu do wizji szkoły)

 1. Sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi uczniów.
 2. Promować w działaniach szkoły zdrowy styl życia, zachowania proekologiczne i zasady bezpieczeństwa.
 3. Współpracować z rodzicami, wspierać ich w wychowaniu dziecka.
 4. Motywować kadrę do doskonalenia zawodowego.
 5. Monitorować Szkolny System Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań Ucznia oraz Szkolny System Wspierania Ucznia z Trudnościami w Nauce.

 

PRIORYTETY

 1. Kształcenie aktywności twórczej ucznia.
 2. Promowanie w działaniach szkoły zdrowego stylu życia.
 3. Indywidualizacja działań w procesie kształcenia ucznia zdolnego oraz ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 4. Przeciwdziałanie narastającym zjawiskom patologii społecznej.
 5. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia, uwzględniając indywidualne predyspozycje i możliwości.
 6. Podniesienie poziomu kultury osobistej uczniów, zwłaszcza kultury słowa.
 7. Respektowanie norm społecznych w szkole.  

 

Najważniejszymi kierunkami rozwoju Gimnazjum nr 4 w Lubinie
w najbliższych latach  2014-2019 będą:

 1.  Udoskonalenie nowoczesnego systemu kształcenia, otwartego na nowe metody i techniki nauczania, dostosowanego do potrzeb dolnośląskiego, polskiego i europejskiego rynku pracy.

 

 1. Skuteczne wykorzystywanie sprzętu komputerowego pozyskanego w ramach realizacji projektu Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian
  w polskim systemie edukacji - Dolnośląska e-Szkoła.
 2. Utworzenie szkolnej bazy materiałów do tablic interaktywnych ze scenariuszami lekcji i udostępnienie wszystkim zainteresowanym nauczycielom.
 3. Rozwój współpracy z instytucjami, ośrodkami naukowymi (uczelniami).
 4. Poszerzanie oferty edukacyjnej gimnazjum zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców.
 5. Udostępnienie elektronicznego podręcznika dla nauczyciela i ucznia. Wykorzystanie urządzeń mobilnych (tablety) do pracy  z elektronicznym podręcznikiem.
 6. Próba wprowadzenia pilotażowej Klasy z iPadem – w której nauczyciele będą prowadzić zajęcia z zastosowaniem  tabletów, zamiast zestawu podręczników na trzy lata gimnazjum (np. rodzic, organ prowadzący zakupi tablet, MEN udostępni elektroniczne podręczniki, nauczyciele utworzą lub dostosowują istniejące materiały edukacyjne dla gimnazjalistów).
 7. Prowadzenie Dziennika elektronicznego jako dokumentu obowiązującego, do wglądu on-line, także dla ucznia, rodzica, komunikacja rodzica z wychowawcą, nauczycielami uczącymi, pedagogami, dyrekcją oraz nauczycieli z uczniami.
 8. Platforma edukacyjna wykorzystywana do prowadzenia zajęć zdalnych z uczniami w klasach, grupach oraz indywidualnie. Stworzenie Wirtualnej Klasy Przedmiotowej, w której uczeń będzie miał materiały do lekcji, instrukcje do wykonania ćwiczeń, zadania oraz miejsce, gdzie może wykonać test sprawdzający przygotowany i udostępniony przez nauczyciela oraz może umieścić wykonane przez siebie zadania do sprawdzenia. Nauczyciel będzie miał możliwość sprawdzić  zadanie, ocenić i umieścić odpowiedni komentarz merytoryczny. Zadania będą przydzielane na określony czas, system poinformuje o zbliżającym się zakończeniu terminu przewidzianego na zamieszczenie zrobionego zadania. W sali przedmiotowej na platformie nauczyciel będzie pracować z całą klasą, z wyznaczoną grupą uczniów lub indywidualnie. Dostępne narzędzia platformy pozwolą nauczycielowi przygotować materiały dydaktyczne odbiegające od tradycyjnych, które u zainteresowanych uczniów potrafią wyzwalać ich kreatywność.
 9. Wprowadzenie „Chmury” jako wirtualnego miejsca do tworzenia, gromadzenia i udostępniania materiałów do lekcji lub zaczepianie notatek z bieżącej lekcji np. dla uczniów nieobecnych z powodu choroby lub do indywidualnej pracy z uczniami nieobecnymi na lekcji z powodu udziału w konkursach zawodach, czyli indywidualny system nauki dla ucznia szczególnie uzdolnionego lub zainteresowanego.
 10. Wprowadzenie komunikacji nauczyciela z uczniem przez pocztę elektroniczną, witrynę SharePoint, bloga -  konta w Office365 dla wszystkich nauczycieli i uczniów, miejsce na przechowywanie dokumentów elektronicznych oraz legalny dostęp do aplikacji webowych MS Office (Word, Excel, Powerpoint, notatnik).
 11. Funkcjonowanie Kont indywidualnych dla nauczyciela i ucznia w sieci szkolnej, dostęp z każdego komputera w szkole do zasobów danego użytkownika oraz z urządzeń mobilnych przez sieć bezprzewodową dostępną na terenie całej szkoły. Uczniowie z urządzeń mobilnych będą korzystać za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia lub w czasie przerw międzylekcyjnych. Sieć musi być odpowiednio zabezpieczona przed profile użytkowników (Fortinet- filtr treści niepożądanych).
 12. Modernizacja wyposażenia sal klasowych (np. ekran dotykowy w sali lekcyjnej), zorganizowanie sali „konwersacyjnej” do nauczania języków obcych.

 

2. ROZWIJANIE, WSPIERANIE, WSPOMAGANIE UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH:

 1. uczeń zdolny – rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez kontynuację realizacji  Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów.
   

Program wspierania uzdolnień i rozwijania zainteresowań znakomicie wpisuje się w program wychowawczy naszej szkoły, bowiem kształtuje postawy aktywne, nastawione nie tylko na własny rozwój, ale też na potrzeby otoczenia. Wysiłki zmierzające do rozpoznania i wspierania uzdolnień oraz zainteresowań uczniów odgrywają bardzo ważną funkcję wychowawczą – przygotowują uczniów do przyszłych ról społecznych.

            Uzdolnienia traktujemy i jako wybitne zdolności, i jako predyspozycje w określonym tylko zakresie, dlatego program kierujemy do wszystkich uczniów naszej szkoły. Zamierzamy stworzyć wychowankom możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań w różnych dziedzinach (artystyczna, twórcza, matematyczno-przyrodnicza, sportowa, humanistyczna, społeczna, językowa, informatyczna, organizatorska). Zależy nam na tym, by każdy uczeń miał w naszym gimnazjum szansę osiągnięcia sukcesu – na miarę własnych możliwości. W każdym uczniu chcemy odnaleźć jego najmocniejsze strony i zadbać o ich rozwój. Jesteśmy przekonani, że największe dobro, jakie możemy dać dziecku, to odkrycie jego własnych możliwości, talentów, predyspozycji oraz stymulowanie wszechstronnego rozwoju.

Uczeń zdolny to w naszym przekonaniu każdy uczeń posiadający pewne możliwości, predyspozycje (fizyczne, umysłowe, pozytywne cechy charakteru), które szkoła pomaga odkrywać i kształtować poprzez stworzenie optymalnych warunków rozwoju oraz wsparcie i zaangażowanie nauczycieli. Wśród tych osób są też uczniowie wybitnie zdolni, a więc tacy, którzy są twórczy, posiadają pasję poznawczą, silną motywację do samodzielnego i konsekwentnego poszukiwania odpowiedzi na stawiane sobie pytania, mają też dobrą pamięć i dużą wiedzę.           

Zależy nam na tym, by uczniowie naszej szkoły - świadomi własnej niewiedzy - poszukiwali odpowiedzi na pytania i wątpliwości, by słowa „NIE WIEM” były dla nich inspiracją do rozwoju własnej osobowości.

Program proponuje system wspierania uzdolnień i rozwijania zainteresowań oparty na współpracy różnych podmiotów funkcjonujących na terenie szkoły, a jednocześnie mocno osadzonych w środowisku lokalnym i rodzinnym ucznia.

Ze względu na dotychczasowe doświadczenia szkoły, liczne, znaczące osiągnięcia uczniów, a także różnorodne zainteresowania wychowanków, ich pasje oraz formy aktywności określiliśmy następujące obszary działań w zakresie wspierania uzdolnień:

 1. humanistyczny,
 2. matematyczno-przyrodniczy,
 3. sportowy,
 4. artystyczny,
 5. językowy,
 6. informatyczny,
 7. społeczny,
 8. organizatorski,
 9. twórczy.
   

Wymienione obszary wyznaczają główne kierunki naszych oddziaływań edukacyjnych – dydaktycznych i wychowawczych, ale nie są hermetyczne. W zależności od aktualnych potrzeb będziemy weryfikować i modyfikować obszary działań.

Zasadniczym celem programu jest ukształtowanie ucznia wszechstronnie rozwiniętego (w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej), twórczego, zmotywowanego do osiągania sukcesów i przygotowanego do właściwego funkcjonowania w nowoczesnym świecie, a także tworzenie wizerunku szkoły jako placówki cieszącej się autorytetem i dobrze postrzeganej w środowisku.

Mając na względzie dobro i wszechstronny rozwój wychowanków, dążymy do tego, aby:

 1. uczniowie odkrywali swoje predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia,
 2. uczniowie rozwijali zainteresowania i uzdolnienia oraz wyzwalali swoje możliwości twórcze,
 3. uczniowie byli odporni emocjonalnie na trudne sytuacje, wierzyli w siebie i posiadali umiejętność adekwatnej samooceny,
 4. uczniowie byli wrażliwi i pracowali na rzecz innych oraz środowiska,
 5. nauczyciele systematycznie kształcili się i wzbogacali warsztat pracy,
 6. nauczyciele i rodzice wypracowali koncepcję efektywnej współpracy,
 7. szkoła była dobrze postrzegana w środowisku lokalnym i promowana poprzez osiągnięcia uczniów i nauczycieli.


Formy realizacji

1. Realizacja projektów rozwijających przedsiębiorczość, zintegrowanych na różnych przedmiotach. Wprowadzenie więcej zajęć edukacyjnych zaplanowanych w terenie, czyli obserwacja, badanie, mierzenia, obserwacja zjawisk w przyrodzie, otoczeniu, po uprzednim szczegółowym przygotowaniu teoretycznym, zgromadzenie niezbędnej wiedzy, narzędzi pomiarowych, przyrządów do badań, obserwacji, testowania w terenie.

2. Zintensyfikowanie współpracy nauczycieli obejmującej projektowanie (wspólnych) projektów edukacyjnych. Wyjazdy, obozy naukowe realizujące projekty edukacyjne wieloprzedmiotowe kilkudniowe, nawet tygodniowe.

3. Opracowanie indywidualnych programów nauki dla ucznia, autorskich programów nauczania dla klasy lub grupy.

 1. uczeń z trudnościami w nauce.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

CELE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
 • Doradztwo edukacyjno –zawodowe
 • Rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • Wspieranie rodziców w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych

 

ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 • Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych uczniów
 • Wspomaganie uczniów odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 • Prowadzenie terapii uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym z zaburzeniami rozwojowymi, zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych  niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

ZADANIA SZKOŁY WOBEC DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych ,
 • dostosowywanie form, metod i treści nauczania do indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 • zapewnienie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznych,
 • ścisła współpraca ze specjalistami różnych instytucji w celu przeprowadzenia diagnozy i uzyskania wskazówek do pracy,
 • wspomaganie procesu adaptacji dziecka w szkole i stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa,
 • ścisła współpraca z rodzicami dziecka w celu uzyskania pełnych informacji nt. choroby, jej konsekwencji i wpływu na funkcjonowanie w szkole,
 • przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i pracowników szkoły nt. postępowania z uczniami przewlekle chorymi w różnych sytuacjach szkolnych oraz właściwego reagowania w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia,
 • opracowanie przez pielęgniarkę szkolną oraz pedagoga procedury postępowania w stosunku do uczniów przewlekle chorych,
 • przekazanie nauczycielom, uczniom i rodzicom szczegółowych wskazówek postępowania z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • przestrzeganie ustalonych procedur postępowania wobec uczniów problemami zdrowotnymi przez nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły,
 • zapewnienie opieki i pomocy medycznej przez pielęgniarkę szkolną,
 • przeprowadzenie zajęć z uczniami nt. reagowania wobec rówieśników przewlekle chorych,
 • pogadanki, prelekcje ze specjalistami dla rodziców uczniów z problemami zdrowotnymi.


ZADANIA  WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI :

1.Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań i uzdolnień.

2. Niezwłoczne udzielenie przez wychowawcę, nauczycieli uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy.

3. Poinformowanie przez wychowawcę innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem.

4. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom przez wychowawcę klasy.

5. Ustalenie  form, okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane (z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia);

6. Wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych poprzez prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej (doradca zawodowy, nauczyciele, wychowawcy).

7. Współpraca z rodzicami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.

 8. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

9. Określanie działań wspierających wobec rodziców ucznia oraz zakresu współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży stosownie do zalecanych form i sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresów jej udzielania.

10. Opracowanie indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

11. Dokonywanie corocznej oceny efektywności proponowanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wsparcia uczniom.

12. Uwzględnienie wniosków i zaleceń dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej w dalszej pracy z uczniem

 

3. BEZPIECZNA SZKOŁA – edukacja prawna uczniów w zakresie bezpieczeństwa.

  Kontynuacja realizacji Szkolnego Programu Bezpieczna Szkoła.

Edukacja dla bezpieczeństwa w środowisku szkolnym to określony system działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, jej wszystkich podmiotów, których celem jest wyposażenie młodego pokolenia w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje pozwalające na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji w różnych sytuacjach życiowych.

Nadrzędnym celem Programu „Bezpieczna szkoła” jest kształcenie i rozwijanie świadomości młodzieży, aby potrafiła szybko i trafnie przewidywać różnorodne zagrożenia, a także analizować je i aktywnie rozwiązywać.

      PODSTAWOWE CELE PROGRAMU „BEZPIECZNA SZKOŁA”

 • Kształtowanie zachowań bezpiecznych w szkole, w domu, na drodze, w czasie nauki i wypoczynku.
 • Promowanie pozytywnych wzorców zachowań młodzieży.
 • Inspirowanie organów samorządowych i pozarządowych do promowania działań na rzecz bezpieczeństwa młodzieży.
 • Analiza stanu bezpieczeństwa w szkole.
 • Promowanie działań dotyczących edukacji społeczno-prawnej w zakresie bezpieczeństwa w gimnazjum.
 • Zapoznawanie i wdrażanie do realizacji procedur postępowania w sytuacjach różnych zagrożeń.


Zadania

 1. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego szkole programu wychowawczego i profilaktycznego, a także programów „Bezpieczna szkoła” i „Szkoła bez przemocy”.
 2. Wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki szkoły procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach.
 3. Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 4. Dokumentowanie działań i doskonalenie własne.
 5. Profilaktyka współczesnych zagrożeń młodzieży.
 6. Mediacje jako alternatywna metoda  rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych bez używania przemocy.
 7. Prowadzenie zajęć dla uczniów gimnazjum z zakresu edukacji prawnej.


4. „SZKOŁA W RUCHU”

 KONTYNUACJA Ogólnopolskiego Programu

CELE PROGRAMU

1.Uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;

2.Konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;

3.Związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;

4.Uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;

5.Podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.

ZADANIA

1.POSZERZENIE OFERT EDUKACYJNEJ ZAJĘĆ SPORTOWYCH ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI UCZNIÓW.

2. PROWADZENIE ATRAKCYJNYCH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH.

Gimnazjum nr 4 w Lubinie jest szkołą, która stwarza odpowiednie warunki rozwoju i realizacji osobowości wychowanków. Mimo upływu lat i zmieniającej się rzeczywistości niezmienny pozostaje cel: „Wychowanie do samodzielności, odpowiedzialność za własne wybory, aktywny udział w życiu społecznym”. Zdajemy sobie sprawę, że osiągnięcie celu jest tylko etapem, którego nie można zaprzestać. Od tego, jacy będą nasi uczniowie, absolwenci zależeć będzie przyszłość. Warto więc wspierać młodzież, bo to ona będzie tworzyć rzeczywistość XXI wieku. Nasza szkoła od wielu lat ukierunkowana jest na rozwijanie w jak najpełniejszym stopniu osobowości i talentów każdego dziecka. W związku z tym najważniejszym zadaniem gimnazjum jest rozpoznanie predyspozycji i możliwości uczniów, a także wspieranie ich rozwoju poprzez stworzenie odpowiedniej atmosfery i systemu motywującego wychowanków do samodzielnej pracy. Ponadto ważnym zadaniem jest podejmowanie różnorodnych działań w celu eliminowania współczesnych zagrożeń młodzieży typu: cyberprzemoc, sponsoring, zbyt wczesne rozpoczynanie życia seksualnego i grooming.

 

Przedstawiona przeze mnie koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie jest zależna  od np. udostępnienia e-podręczników przez MEN, od środków finansowych na  poszerzenia bazy sprzętu technologii informacyjnej… Jestem przekonana, że realizacja opisanych wyżej działań przyczyni się do podniesienia jakości pracy i utrwalenia dobrego wizerunku szkoły w środowisku.

Galeria zdjęć