O szkole

Koncepcja pracy szkoły

 

KONCEPCJA ROZWOJU Gimnazjum nr 4

im. Jana Pawła II na lata 2009-2014

 

Nowelizacja koncepcji nastąpiła 30.08.2013.

 

 

 

Rys historyczny szkoły /lata 1993-2013/

W ciągu dwudziestu lat istnienia szkoły można znaleźć wiele przykładów dowodzących, że mamy powody do dumy z dokonań dydaktycznych, sportowych, artystycznych i wychowawczych. Złożyły się na nie zapał i zaangażowanie, pasja pedagogiczna nauczycieli i pracowników szkoły. Dzięki ich twórczej pracy, wspaniałym uczniom, osiąganym wynikom na egzaminach, licznym sukcesom szkoła zyskała dobre imię, wysoką ocenę władz oświatowych, miejskich i rodziców. Wyrazistym świadectwem ugruntowanej w środowisku pozycji jest wzrastająca liczba kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do naszej szkoły. W swoim dotychczasowym dorobku posiadamy kilka certyfikatów: „Szkoła promująca wartości fair-play w sporcie i wychowaniu młodzieży”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Szkoła z klasą”, „Uczniowie z klasą”, „Pakiet wrześniowy – akademia przedsiębiorczości”, „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”. Od początku istnienia placówki stwarzamy uczniom możliwości nie tylko pogłębienia wiedzy, ale także rozwijania uzdolnień. Organizujemy różnorodne koła zainteresowań, liczne konkursy, potyczki teatralne, rambity rodzinne, zajęcia w sekcjach sportowych. Wielu uczniów realizuje indywidualny program nauki. Nasi uczniowie są laureatami i finalistami znaczących konkursów, takich jak: „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, „Dolnośląskie Mecze Matematyczne”, „Matematyka bez granic”, ogólnopolskie konkursy literackie oraz turnieje piłki ręcznej w kraju i Europie. Organizujemy cykliczne wystawy prezentujące dorobek i osiągnięcia uczniów. Działa w szkole Dziecięcy Zespół Piosenki i Tańca „Gwarkowie”, cieszący się uznaniem w kraju i za granicą. Każdego roku realizujemy projekty międzyprzedmiotowe, np.: „Święta w szkole”, „Mitologia wciąż żywa”, „Śladami Jana Pawła II”, „Byliśmy w lesie”, „Udzielamy pierwszej pomocy”. Rozwijają one umiejętności uczenia się, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Przygotowujemy imprezy, uroczystości, koncerty dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, w czasie których uczniowie prezentują zdolności artystyczne – kulturę słowa, śpiew, taniec, umiejętności prowadzenia programu, współtworzenia scenariusza.

Staramy się o to, aby nasi uczniowie poznawali swój region, organizujemy wycieczki krajoznawczo-turystyczne, rajdy, obozy sportowe. Dążymy do tego, by młodzież korzystała z oferty kulturalnej miasta i regionu, oglądała spektakle teatralne, filmy, wystawy w muzeach i galeriach.

Tworzymy atmosferę przyjazną uczniom, dbamy, by szkoła była bezpieczna. Od 2003 roku działa u nas Szkolny Zespół Przeciwdziałania Agresji i Przemocy. Podejmuje on różne działania w zakresie zwalczania przemocy i agresji. Realizujemy zadania Kampanii Społecznej „Szkoła bez przemocy”. Stworzyliśmy „łańcuch pomocy” w celu wspierania uczniów w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. Opracowaliśmy i wdrażamy Szkolny Program „Bezpieczna szkoła”, angażujący uczniów, nauczycieli i rodziców. Atrakcyjnym przedsięwzięciem edukacyjno-wychowawczym jest szkolny projekt „Taneczna przerwa”. Uczniowie na lekcjach wychowania fizycznego uczą się kilkunastu tańców zaproponowanych przez koordynatorów projektu i młodzież. W czasie długich przerw wszyscy chętni uczniowie i grupy ćwiczebne prezentują wcześniej przygotowane układy. Na głównym holu szkoły tańczy cała młodzież gimnazjum. Doskonali w ten sposób kondycję fizyczną, umiejętności taneczne, integruje się przez wspólną naukę podstawowych kroków. Sondaż przeprowadzony wśród uczniów wskazuje, że taka forma spędzania długich przerw rozładowuje negatywne emocje, obniża poziom agresji w szkole, stwarza alternatywy dla bezczynności i braku ruchu, jest ciekawą formą rozrywki. Również widoczne efekty przynoszą debaty klasowe i ogólnoszkolne na temat przemocy. Uczniowie wykazują duży wkład pracy w ich przygotowanie i zaangażowanie w realizację zadań. Dwukrotnie młodzież wystosowała odezwę do władz miejskich, samorządowych i instytucji wspomagających wychowanie z prośbą o podjęcie działań przyczyniających się do zmniejszenia agresji.

Przekonanie, że rozwijanie u młodzieży postaw prospołecznych i zachowań altruistycznych jest najskuteczniejsze w działaniu, skłoniło nas do utworzenia Młodzieżowego Wolontariatu, który powstał w Gimnazjum nr 4 w listopadzie 1999 r. Działalność rozpoczęto od nawiązania współpracy ze Szkołą Specjalną w Lubinie oraz z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie. Bardzo aktywnie wolontariat włączył się do ogólnopolskiej akcji „ Płyta – cegiełka dla Czeczenii”. Przez okres 10 lat Młodzieżowy Wolontariat działający w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie podejmował bardzo wiele działań charytatywnych na rzecz potrzebujących. Najważniejsze z nich to:

 • Systematyczna opieka nad ludźmi starszymi, samotnymi, dziećmi niepełnosprawnymi.

 • Włączenie się do programu „Adopcja serca”- pomoc dzieciom Afryki,„ Zamów pocztówkę, pomóż dzieciom z Rwandy” oraz projektu UNICEF - „ Przepustka do życia”.

 • Współorganizowanie zabaw karnawałowych dla dzieci ze Stowarzyszenia na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Lubinie.

 • Zorganizowanie zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt w Legnicy - zakup 200 kg ryżu.

·Siedmiu wolontariuszy spotkało się w czerwcu 2000r. z panią Janiną Ochojską w Warszawie oraz z przedstawicielami WOŚP.

·Nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie, skąd otrzymujemy adresy ludzi starszych, samotnych, potrzebujących pomocy.

 • Pomoc przy organizacji dni osób niepełnosprawnych w Lubinie.

 

Wolontariat organizował kwesty na rzecz:

 • Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez 9 lat, tworząc Sztab WOŚP i organizując kwestę na terenie całego miasta. W ciągu 9 lat zebraliśmy kwotę 273.692, 50 zł.

 • Domów Dziecka w Polkowicach i Ścinawie przygotowując paczki z okazji Dnia Dziecka

 • Polskiej Akcji Humanitarnej, włączając się do ogólnopolskich akcji.

 • Ludzi potrzebujących, będących w trudnej sytuacji.

Włączyliśmy się do światowego apelu darowania długów najbiedniejszym krajom świata oraz do petycji Jana Pawła II – „Przerwij milczenie- pokój dla Afryki” wspólnie z Ruchem Charytatywnym MAITRI w Gdańsku.

Przystępując do ogólnopolskiego konkursu „ Szkoła z klasą” wybraliśmy do realizacji miedzy innymi zadanie „ Praca dla innych”.

W realizacji tego zadania uczestniczył nie tylko wolontariat, ale również wszystkie klasy naszego Gimnazjum.

            Nasze działania skierowaliśmy również na rzecz Hospicjum lubińskiego. Przyłączyliśmy się do Ogólnopolskiej Akcji „ Hospicjum to też życie”, realizując program „ Szkoła otwartych serc”.

W ramach tego programu podjęliśmy działania, których celem było promowanie wolontariatu hospicyjnego wśród młodzieży oraz szerzenie świadomości o tym jak bardzo potrzebna jest opieka hospicyjna.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli m.in.

 • w konkursie literackim ,, Między bólem a nadzieją”, a najciekawsze prace zostały wysłane na międzyszkolny konkurs,

 • wolontariusze kwestowali na rzecz Hospicjum na zebraniach z rodzicami w naszej szkole,

 • zebraliśmy ozdoby choinkowe i przekazaliśmy do Hospicjum,

 • uczniowie dwóch klas naszego Gimnazjum sadzili na terenie miasta żonkile – symbol nadziei,

 • wolontariusze sprzedawali na terenie szkoły słodkości, które upiekli sami, a pieniądze zebrane ze sprzedaży przeznaczyli na rzecz Hospicjum.

Szkoła została wyróżniona i otrzymała statuetkę „Szkoła otwartych serc”.

 

KONCEPCJA ROZWOJU NA LATA 2009-2014

 

Gimnazjum nr 4 w Lubinie jest szkołą, która stwarza odpowiednie warunki rozwoju i realizacji osobowości wychowanków. Mimo upływu lat i zmieniającej się rzeczywistości niezmienny pozostaje cel: „Wychowanie do samodzielności, odpowiedzialność za własne wybory, aktywny udział w życiu społecznym”. Zdajemy sobie sprawę, że osiągnięcie celu jest tylko etapem, którego nie można zaprzestać. Od tego, jacy będą nasi uczniowie, absolwenci zależeć będzie przyszłość. Warto więc wspierać młodzież, bo to ona będzie tworzyć rzeczywistość XXI wieku.

Nasza szkoła od wielu lat ukierunkowana jest na rozwijanie w jak najpełniejszym stopniu osobowości i talentów każdego dziecka. W związku z tym najważniejszym zadaniem gimnazjum jest rozpoznanie predyspozycji i możliwości uczniów, a także wspieranie ich rozwoju poprzez stworzenie odpowiedniej atmosfery i systemu motywującego wychowanków do samodzielnej pracy.

 

PRIORYTETY:

1. WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ SZKOŁY W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ przez wdrażanie komponentu „Dolnośląska e-szkoła w ramach projektu „ Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”.

Cel główny:

Motywowanie uczniów do nauki i przyjmowanie odpowiedzialności za własne uczenie się przez stosowanie nowych technologii w edukacji – zmiana podejścia do nauczania.

 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się technologią informacyjną na zajęciach edukacyjnych.

 • Wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych do procesu nauczania.

 • Poprawa, rozbudowa istniejącej bazy sprzętowo-programowej szkoły.

 • Poszerzenie technicznej infrastruktury informacyjnej.

 • Powiększanie istniejącej bazy multimedialnych programów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych.

 • Efektywne wykorzystanie dostępnego sprzętu multimedialnego.

 • Uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych.

 • Indywidualizacja procesu nauczania, praca z uczniem zdolnym i zainteresowanym przez platformę
  e-learningową.

 • Wdrożenie dziennika elektronicznego-lepsza komunikacja na linii szkoła-rodzic.

 • Prowadzenie elektronicznej dokumentacji szkoły.

 

UZASADNIENIE

Realizacja projektu zmieni podejście do nauczania w kontekście stosowania nowych technologii, a tym samym zmieni oblicze szkoły. Nauczyciele będą mogli w każdej chwili stosować dostępne rozwiązania technologiczne w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nie będą musieli planować zajęć w pracowni komputerowej, czy zapisywać się w kolejkę po projektor multimedialny. Na każdym etapie lekcji będą mieli dostępne narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Nie będą mieli obaw do korzystania z nowych technologii, przygotowane materiały dydaktyczne będą mogli wielokrotnie wykorzystywać i wymieniać się nimi z innymi nauczycielami. Materiały elektroniczne będą wielokrotnie prezentowane bez potrzeby ich drukowania. Uczniowie mogą aktywnie i na bieżąco uczestniczyć w sprawdzaniu swoich postępów edukacyjnych poprzez zastosowanie pilotów interaktywnych. Zasób serwisów edukacyjnych będzie się powiększał, a stosowanie nowych technologii będzie atrakcyjne dla ucznia. Wykorzystanie tablic interaktywnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych lub języków obcych, zaangażuje ucznia do aktywnego uczestniczenia w procesie lekcyjnym. Wzrośnie motywacja ucznia do nauki, będzie on wykorzystywał komputer i Internet do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności w przystępniejszy sposób. Uczeń będzie przejmował odpowiedzialność za własne uczenie się, pozna możliwości samodzielnego pogłębiania dotychczasowych umiejętności, co z pewnością przyda mu się na dalszym etapie edukacji i w dorosłym życiu.

 

2. ROZWIJANIE, WSPIERANIE, WSPOMAGANIE UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH:

 

 1. uczeń zdolny – rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

*realizacja Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów.

Program wspierania uzdolnień i rozwijania zainteresowań znakomicie wpisuje się w program wychowawczy naszej szkoły, bowiem kształtuje postawy aktywne, nastawione nie tylko na własny rozwój, ale też na potrzeby otoczenia. Wysiłki zmierzające do rozpoznania i wspierania uzdolnień oraz zainteresowań uczniów odgrywają bardzo ważną funkcję wychowawczą – przygotowują uczniów do przyszłych ról społecznych.

            Uzdolnienia traktujemy i jako wybitne zdolności, i jako predyspozycje w określonym tylko zakresie, dlatego program kierujemy do wszystkich uczniów naszej szkoły. Zamierzamy stworzyć wychowankom możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań w różnych dziedzinach (artystyczna, twórcza, matematyczno-przyrodnicza, sportowa, humanistyczna, społeczna, językowa, informatyczna, organizatorska). Zależy nam na tym, by każdy uczeń miał w naszym gimnazjum szansę osiągnięcia sukcesu – na miarę własnych możliwości. W każdym uczniu chcemy odnaleźć jego najmocniejsze strony i zadbać o ich rozwój. Jesteśmy przekonani, że największe dobro, jakie możemy dać dziecku, to odkrycie jego własnych możliwości, talentów, predyspozycji oraz stymulowanie wszechstronnego rozwoju.

Uczeń zdolny to w naszym przekonaniu każdy uczeń posiadający pewne możliwości, predyspozycje (fizyczne, umysłowe, pozytywne cechy charakteru), które szkoła pomaga odkrywać i kształtować poprzez stworzenie optymalnych warunków rozwoju oraz wsparcie i zaangażowanie nauczycieli. Wśród tych osób są też uczniowie wybitnie zdolni, a więc tacy, którzy są twórczy, posiadają pasję poznawczą, silną motywację do samodzielnego i konsekwentnego poszukiwania odpowiedzi na stawiane sobie pytania, mają też dobrą pamięć i dużą wiedzę.

Aby podołać temu zadaniu, niezbędne jest stworzenie procedur, które w przyszłości ułatwią nam systemowe rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań oraz pozwolą lepiej poznać i zrozumieć uczniów, a dzięki temu zagwarantują im pełniejszy i bardziej harmonijny rozwój.

            Jesteśmy przekonani, że opracowanie i wdrożenie do realizacji Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów wpłynie pozytywnie na rozwój naszych wychowanków, da też poczucie satysfakcji i zadowolenia nauczycielom. Wspieranie uzdolnień inspiruje do poszukiwań, wyzwala zapał i energię, tworzy nowy wizerunek szkoły stymulującej wszechstronny rozwój uczniów.

Zależy nam na tym, by uczniowie naszej szkoły - świadomi własnej niewiedzy - poszukiwali odpowiedzi na pytania i wątpliwości, by słowa „NIE WIEM” były dla nich inspiracją do rozwoju własnej osobowości.

Program proponuje system wspierania uzdolnień i rozwijania zainteresowań oparty na współpracy różnych podmiotów funkcjonujących na terenie szkoły, a jednocześnie mocno osadzonych w środowisku lokalnym i rodzinnym ucznia.

Ze względu na dotychczasowe doświadczenia szkoły, liczne, znaczące osiągnięcia uczniów, a także różnorodne zainteresowania wychowanków, ich pasje oraz formy aktywności określiliśmy następujące obszary działań w zakresie wspierania uzdolnień:

 1. humanistyczny,

 2. matematyczno-przyrodniczy,

 3. sportowy,

 4. artystyczny,

 5. językowy,

 6. informatyczny,

 7. społeczny,

 8. organizatorski,

 9. twórczy.

Wymienione obszary wyznaczają główne kierunki naszych oddziaływań edukacyjnych – dydaktycznych i wychowawczych, ale nie są hermetyczne. W zależności od aktualnych potrzeb będziemy weryfikować i modyfikować obszary działań.

Zasadniczym celem programu jest ukształtowanie ucznia wszechstronnie rozwiniętego (w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej), twórczego, zmotywowanego do osiągania sukcesów i przygotowanego do właściwego funkcjonowania w nowoczesnym świecie, a także tworzenie wizerunku szkoły jako placówki cieszącej się autorytetem i dobrze postrzeganej w środowisku

Mając na względzie dobro i wszechstronny rozwój wychowanków, dążymy do tego, aby:

 1. uczniowie odkrywali swoje predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia.

 2. uczniowie rozwijali zainteresowania i uzdolnienia oraz wyzwalali swoje możliwości twórcze.

 3. uczniowie byli odporni emocjonalnie na trudne sytuacje, wierzyli w siebie i posiadali umiejętność adekwatnej samooceny.

 4. uczniowie byli wrażliwi i pracowali na rzecz innych oraz środowiska.

 5. nauczyciele systematycznie kształcili się i wzbogacali warsztat pracy.

 6. nauczyciele i rodzice wypracowali koncepcję efektywnej współpracy.

 7. szkoła była dobrze postrzegana w środowisku lokalnym i promowana poprzez osiągnięcia uczniów i nauczycieli.

 

EWALUACJA działań podejmowanych w zakresie wspierania uzdolnień i zainteresowań każdego rocznika w cyklu trzyletnim.

 

HARMONOGRAM EWALUACJI PROGRAMU:

 1. Ewaluacja wstępna (wrzesień - październik):

 • ankieta oceniająca potrzeby i oczekiwania uczniów oraz ich rodziców na początku edukacji w gimnazjum („Moje zainteresowania i uzdolnienia”, „Co możemy razem zrobić w szkole?”),

 • analiza wyników diagnozy wstępnej,

 • rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami (działania, metody i formy pracy).

  1. Ewaluacja śródroczna (styczeń - luty):

 • ankieta w celu zebrania od nauczycieli informacji i opinii o realizacji programu,

 • badania kompetencji uczniów klas I, II oraz próbnego egzaminu klas III – porównanie jego wyników z wynikami badań z poprzednich lat,

 • prezentacja osiągnięć uczniów dla szkoły i środowiska lokalnego „Tym możemy się pochwalić”.

  1. Ewaluacja końcoworoczna (maj - czerwiec):

 • analiza udziału i osiągnięć uczniów w konkursach, zawodach i imprezach szkolnych,

 • analiza zaangażowania uczniów w działalność kół przedmiotowych i zainteresowań, zespołów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, klubów i organizacji szkolnych,

 • prezentacja osiągnięć uczniów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym „Młode talenty”.

  1. Ewaluacja końcowa – trzyletnia:

 • analiza osiągnięć uczniów – średnie ocen w klasach I-III, wyniki badań kompetencji w klasach I-II, egzamin próbny i egzamin gimnazjalny w klasach III,

 • analiza porównawcza ankiet:

  • ankiety wstępnej dotyczącej diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców („Moje zainteresowania i uzdolnienia”, „Co możemy razem zrobić w szkole?”);

  • ankiety ewaluacyjno-podsumowującej efekty 3-letniego cyklu pracy dydaktyczno-wychowawczej („Szkoła mojego dziecka”, „Moja szkoła”),

 • ocena programu na podstawie ewaluacji końcoworocznych z trzech lat i osiągnięć uczniów w całym cyklu nauki w gimnazjum.

 

 1. uczeń z trudnościami w nauce i zachowaniu    

* wspieranie uczniów w ramach Zespołu ds. Udzielania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

nowelizacja z 30.04.2013r.

 

CELE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

 • Doradztwo edukacyjno –zawodowe

 • Rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

 • Wspieranie rodziców w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych

 

ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 • Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych uczniów

 • Wspomaganie uczniów odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

 • Prowadzenie terapii uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym z zaburzeniami rozwojowymi, zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych  niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin

 • Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

ZADANIA ZESPOŁU:

1.Ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2. Określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

3. Zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

4. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

5. Określanie działań wspierających wobec rodziców ucznia oraz zakresu współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży stosownie do zalecanych form i sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresów jej udzielania,;

6. Opracowanie indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno=pedagogicznej.

7. Wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego stanowi część wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

 

 1. uczeń z problemami zdrowotnymi (niepełnosprawny, przewlekle chory )

- wspomaganie uczniów.

*realizacja szkolnych działań wspomagania uczniów z problemami zdrowotnymi.

W Gimnazjum nr 4 proces nauczania dostosowany jest do indywidualnych możliwości uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pod pojęciem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozumie się:

 • dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • dzieci które mają trudności w realizacji standardów wymagań edukacyjnych (uczniowie o niższych niż przeciętne możliwościach intelektualnych, uczniowie z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią),

 • dzieci z problemami zdrowotnymi (dzieci przewlekle chore),

 • dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, dzieci emigrantów.

 

Natomiast uczeń przewlekle chory to osoba, u której występuje trwały uszczerbek na zdrowiu, utrudniający funkcjonowanie w szkole i wykonywanie czynności życia codziennego.

 

Zadania szkoły wobec dzieci przewlekle chorych:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych ,

 • dostosowywanie form, metod i treści nauczania do indywidualnych możliwości psychofizycznych,

 • zapewnienie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznych,

 • ścisła współpraca ze specjalistami różnych instytucji w celu przeprowadzenia diagnozy i uzyskania wskazówek do pracy,

 • wspomaganie procesu adaptacji dziecka w szkole i stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa,

 • ścisła współpraca z rodzicami dziecka w celu uzyskania pełnych informacji nt. choroby, jej konsekwencji i wpływu na funkcjonowanie w szkole,

 • przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i pracowników szkoły nt. postępowania z uczniami przewlekle chorymi w różnych sytuacjach szkolnych oraz właściwego reagowania w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia,

 • opracowanie przez pielęgniarkę szkolną oraz pedagoga procedury postępowania w stosunku do uczniów przewlekle chorych,

 • przekazanie nauczycielom, uczniom i rodzicom szczegółowych wskazówek postępowania z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 • przestrzeganie ustalonych procedur postępowania wobec uczniów problemami zdrowotnymi przez nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły,

 • zapewnienie opieki i pomocy medycznej przez pielęgniarkę szkolną,

 • przeprowadzenie zajęć z uczniami nt. reagowania wobec rówieśników przewlekle chorych,

 • pogadanki, prelekcje ze specjalistami dla rodziców uczniów z problemami zdrowotnymi.

 

3. BEZPIECZNA SZKOŁA – edukacja uczniów w zakresie bezpieczeństwa.

                   *realizacja szkolnego programu Bezpieczna Szkoła.

Edukacja dla bezpieczeństwa w środowisku szkolnym to określony system działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, jej wszystkich podmiotów, których celem jest wyposażenie młodego pokolenia w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje pozwalające na działania w różnych sytuacjach życiowych.

Nadrzędnym celem Programu „Bezpieczna szkoła” jest kształcenie i rozwijanie świadomości młodzieży, aby potrafiła szybko i trafnie przewidywać różnorodne zagrożenia, a także analizować je i aktywnie rozwiązywać.

Istotą bezpieczeństwa w szkole jest ochrona tego co wartościowe, co zapewnia przetrwanie i rozwój. Dlatego też bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą każdego człowieka, decydującą o jakości jego życia i dobrym samopoczuciu.

PODSTAWOWE CELE PROGRAMU „BEZPIECZNA SZKOŁA”

 • Kształtowanie zachowań bezpiecznych w szkole, w domu, na drodze, w czasie nauki i wypoczynku.

 • Promowanie pozytywnych wzorców zachowań młodzieży.

 • Inspirowanie organów samorządowych i pozarządowych do promowania działań na rzecz bezpieczeństwa młodzieży.

 • Analiza stanu bezpieczeństwa w szkole.

 • Promowanie działań dotyczących edukacji społeczno-prawnej w zakresie bezpieczeństwa w gimnazjum.

 • Zapoznawanie i wdrażanie do realizacji procedur postępowania w sytuacjach różnych zagrożeń.

 

Zadania

 1. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego szkole programu wychowawczego i profilaktycznego, a także programów „Bezpieczna szkoła” i „Szkoła bez przemocy”.

 2. Wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki szkoły procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach.

 3. Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 4. Dokumentowanie działań i doskonalenie własne.

 5. Profilaktyka współczesnych zagrożeń młodzieży( cybermobing, hajting, fonoholizm).

 

 

Galeria zdjęć